Nytårsbrev

Kære BI-ambassadør,

 

Nytårshilsen!

 

 

Jeg vil hermed på vegne af BI’s forretningsudvalg benytte lejligheden til at takke alle frivillige, som har ydet en indsats for Brønderslev Idrætsforening (BI).

Den største Tak skal lyde til BI’s mange frivillige trænere, ledere og hjælpere som også i 2018 har bidraget til, at BIs mange idrætsudøvere kan dyrke hver deres sportsgren, og nyde det sociale samvær med deres kammerater.

BI er kendetegnet ved et mega-stort og uegennyttigt foreningsarbejde hvor der er plads til alle uanset baggrund. BI’s frivillige har også i 2018 været aktive rundt omkring i lokalsamfundet – herunder ikke mindst Brønderslev Marked. Der løses utallige og mangeartede opgaver, som er med til at skabe og styrke det sociale netværk på tværs af afdelinger og medlemmer. Den store indsats er sidst men ikke mindst med til at skabe den økonomi som sikrer, at vi kan bevare og udvikle vores fælles tilholdssted – BI-Centeret.  

Brønderslev Marked og Bingo er foruden den kommunale støtte BI’s afgørende indtægtskilder. Resultatet af dette års Brønderslev Marked gør, at økonomien fortsat er god i Hovedafdelingen, da det endnu en gang lykkedes holdet og hjælperne bag Brønderslev Marked at løfte denne store opgave med et fremragende økonomisk resultat til følge. Markedet er en fantastisk folkefest, der samler såvel Brønderslevs borgere som byens opland – og ej at forglemme BI’s mange frivillige ulønnede hjælpere. Markedet er en mangeårig tradition i Brønderslev, som dygtige ildsjæle værner om og udvikler.

På baggrund af den store ulønnede indsats de sportslige afdelinger yder i forbindelse med Markedet – og ikke mindst Markedets flotte økonomiske afkast, har Hovedbestyrelsen besluttet at honorere de sportslige afdelinger med kr. 50 pr. medlem.

2018 blev også året hvor vi bl.a. blev færdige med etableringen af den nye legeplads. Loftsbeklædningen i cafeen er udskiftet, saunaen er restaureret og fremstår som ny, der er etableret E-sports lokale og opsat foldevæg og automater (kaffe & Snakky) i Cafeen. I 2019 skal vi have E-sport etableret som en selvstændig afdeling under BI.

Vi ser frem til at kunne færdiggøre udskiftningen af ventilationsanlægget, således ikke mindst fodboldafdelingens omklædningsrum igen kan leve op til forsvarlig standard. En lille million kunne gøre hele forskellen, og vi kunne afslutte det igangværende renoveringsprojekt. Der er skaffet rigtig mange indtægter via fondsansøgninger og overskud fra marked og Bingo, men i mål er vi endnu ikke kommet, og vi har derfor besluttet at undersøge mulighederne for optagelse af et lån.

Set gennem de sportslige briller er det dejligt at opleve, at vores forening fortsat har rigtig mange medlemmer, at idrætslederne gennem deres store indsats sammen med medlemmerne bidrager til mange flotte sportslige resultater - om end vi også ind imellem er pressede omkring den store opgave det er, at sammensætte afdelingsbestyrelser og udvalg. Fodbold er kommet i mål med en fuldtallig bestyrelse efter tilgang af 3 unge herrer, som allerede har bidraget med mange nye og spændende tiltag. Håndbold kæmper fortsat med at finde en ny formand, men fungerer glædeligvis rigtig godt foruden og med masser af initiativ og aktivitet. Bordtennis har udskiftet en stor del af bestyrelsen og arbejder målrettet derudaf.

Den generelt gode samfundsøkonomi bør også smitte af på det frivillige foreningsliv i form af bedre vilkår og større økonomisk tilskud, og der skal igen lyde en opfordring til politikerne om at sætte lokaletilskuddet op til 75 %, som var det gældende tilskudsniveau i gennem rigtig mange år. Det reducerede tilskud på 65 % giver fortsat store økonomiske udfordringer rundt omkring i foreningerne – og især for de foreninger, der lige som BI ejer eget klubhus.

Vi håber på, at også vores kommunes politikere er opmærksomme på den fremragende indsats, som ydes af frivillige overalt i kommunen, og vi ser frem til, at politikerne også vil belønne denne indsats og medvirke til forbedrede vilkår for foreningerne – og derigennem forbedrede muligheder for børnene og deres forældre – og for Brønderslev Kommune.

Året går på hæld - lad os også i 2019 stå skulder ved skulder og støtte op om foreningens mangeartede aktiviteter, og i samlet flok arbejde mod de fælles mål.

Den største tak for den fremragende indsats der ydes for BI.

Tak til de sportslige afdelinger, medarbejderne, bestyrelserne, udvalgene, vennerne, bingo, onsdagsholdet, markedsudvalg, centerudvalg og aktivitetsudvalg mfl. Tak for 2018.

Tak til alle Brønderslev Idrætsforenings samarbejdspartnere.

 

(Denne hilsen må gerne videregives til alle som måtte fortjene tak og ros for deres indsats for BI!)

 

 

Med disse ord vil jeg ønske alle med tilknytning til Brønderslev Idrætsforening et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

Brønderslev Idrætsforening

Kim Glad Andersen

Formand