Nytårsbrev

Kære BI-ambassadør,

Nytårshilsen!

 

Som så mange år tidligere har også 2017 været et begivenhedsrigt år, og her på en af årets sidste dage vil jeg benytte lejligheden til at takke alle frivillige, som har ydet en indsats for Brønderslev Idrætsforening (BI).

 

Tak til BI’s mange frivillige trænere, ledere og hjælpere som også i 2017 har bidraget til, at BIs mange idrætsudøvere kan dyrke hver deres sportsgren, og nyde det sociale samvær med deres kammerater.

Det store uegennyttige foreningsarbejde med plads til alle uanset baggrund er et af vores forenings mange positive kendetegn. BI’s frivillige er aktive rundt omkring i lokalsamfundet – herunder Brønderslev Marked. Der løses mangeartede opgaver, som også er med til at skabe og styrke sociale netværk - og sidst men ikke mindst skabe den økonomi som sikrer, at vi kan bevare vores fælles tilholdssted – BI-Centeret.

  

Brønderslev Marked og Bingo er foruden den kommunale støtte BI’s afgørende indtægtskilder. Resultatet af dette års Brønderslev Marked gør, at økonomien fortsat hænger sammen, da det endnu en gang lykkedes holdet og hjælperne bag Brønderslev Marked at løfte denne store opgave med et fremragende økonomisk resultat - et overskud på den gode side af tkr. 400. Markedet er en fantastisk folkefest, der samler såvel Brønderslevs borgere som byens opland. Markedet er en mangeårig tradition i Brønderslev, som vi fortsat skal værne om og udvikle, men det er samtidig tankevækkende hvor økonomisk afhængige BI er blevet af indtægterne fra netop Brønderslev Marked.

Den 1. april kunne BI fejre 120 års fødselsdag, og i denne anledning blev der afholdt en flot medlemsfest, hvor rigtig mange BI’ere mødtes, og hyggede sig.

2017 blev glædeligvis også året, hvor problemerne med indtrængere grundvand i kælderarealerne blev løst, og hvor ventilationsanlægget i Bordtennis lokaliteterne blev udskiftet – dette bl.a. takket være tilskud på tkr. 750 fra Brønderslev Kommunes Anlægspulje. Der er blevet efterisoleret på lofter, og der er fuld gang i udskiftning af lyskilder til LED-belysning - forbedringer som delvis finansieres med tilskud tkr. 250 fra SE Nyfors fonden. Den nye legeplads vil stå færdig til foråret – med tilskud på tkr. 40 fra Ø. Brønderslev Sparekasses Fond. I skrivende stund indhentes der tilbud fra lokale håndværkere til udskiftning af loftbeklædningen i cafeen, således der også her kommer styr på efterhånden mange års problemer med dryssende Rockwool fibre – en udskiftning som finansieres med tilskud tkr. 100 fra Spar Nord Fonden. Der er opsat Infoskærm i foyeren, og vi skal nu i gang med at trimme indholdet således det giver brugerne de nødvendige informationer. Spar Nord har doneret tkr. 10 til den nye infoskærm.

Vi håber, at der i løbet af 2018 kan skaffes tilstrækkelig økonomi til at færdiggøre udskiftningen af ventilationsanlægget (tkr. 950), således lokaler og omklædningsrum igen kan leve op til forsvarlig standard fsv. angår indeklima. Herefter venter den påkrævede generelle renovering af bygningssættet, som forventes at strække sig over min. 3 år.

De økonomiske udfordringer gør ind imellem, at man næsten glemmer det vigtigste – nemlig idrætten. Set gennem de sportslige briller er det dejligt at opleve, at vores forening fortsat har rigtig mange medlemmer, at idrætslederne gennem deres store indsats sammen med medlemmerne bidrager til mange flotte sportslige resultater - om end vi også ind imellem er pressede omkring den store opgave det er, at sammensætte afdelingsbestyrelser og udvalg. Håndbold er kommet i mål efter et længere tilløb, og nu ser vi frem til, at Fodbold også må finde de sidste frivillige til en fuldtallig bestyrelse. 

Den generelt gode samfundsøkonomi vil forhåbentlig også smitte af på det frivillige foreningsliv i form af bedre vilkår og større økonomisk tilskud, og der skal lyde en opfordring til politikerne om at sætte lokaletilskuddet op til 75 %, som har været det gældende tilskudsniveau i rigtig mange år. Dette års reducerede tilskud på 65 % har virkelig givet økonomiske udfordringer – især for de foreninger, der lige som BI ejer eget klubhus.

 

Politikerne har glædeligvis fokus på en social indsats, som skal sikre det enkelte barn gode vilkår og en tryg opvækst.

Vi tror på, at også vores kommunes politikere er opmærksomme på den fremragende indsats, som ydes af frivillige overalt i kommunen, og vi ser frem til, at politikerne også vil ”præmiere” denne indsats og medvirke til forbedrede vilkår for foreningerne – og derigennem forbedrede muligheder for børnene og deres forældre – og for Brønderslev Kommune.

Året går på hæld - lad os også i 2018 stå skulder ved skulder og støtte op om foreningens mangeartede aktiviteter, og i samlet flok arbejde mod de fælles mål.

 

 

Den største tak for den fremragende indsats der ydes for BI.

 

 

Tak til de sportslige afdelinger, medarbejderne, bestyrelserne, udvalgene, vennerne, bingo, onsdagsholdet, markedsudvalg, centerudvalg og aktivitetsudvalg mfl. Tak for 2017.

Tak til alle Brønderslev Idrætsforenings samarbejdspartnere.

 

(Denne hilsen må gerne videregives til alle som måtte fortjene tak og ros for deres indsats for BI!)

 

Med disse ord vil jeg ønske alle med tilknytning til Brønderslev Idrætsforening et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

Brønderslev Idrætsforening

Kim Glad Andersen

Formand