Hyldest til de frivillige ledere

Hovedtemaet på Hovedgeneralforsamlingen for 2018 var en hyldest til frivilligheden og en markering af afslutningen på etape 1 af renoveringsprojekt "Bygningssættet BI-Centeret".

Aftenen blev traditionen tro indledt med spisning for de frivillige ledere fra BIs tre sportslige afdelinger og udvalg.

Kl. 19 uddelte Annette Drivsholm 3 portioner af humørlegatet til Jesper Mørk Trudslev (håndbold), Peer Sørensen (fodbold og Jan Philipsen (bordtennis). Der lød fortjente klapsalver til de tre modtagere af humørlegatet.

Annette blev på "talerstolen" for efterfølgende at holde en tale i forbindelse med indvielsen af Spar Nord Cafeen. Annette hyldede de frivillige foreningsledere og udtrykte glæde over at kunne bidrage med støtte. Spar Nord har givet donationer til den ny loftsbeklædning i cafeen samt til indkøb af ny kaffemaskine. Den nye loftsbeklædning har samtidig med cafeens nye look løst årelange problemer med dryssende rockwool fibre - til daglig glæde for centerets mange brugere.

Viceborgmester Karsten Frederiksen holdt derefter taler på vegne af Brønderslev kommune og SE Vækstfond Nyfors, som begge har givet betydelige donationer til renoveringen af BIC. Karsten hyldede ligeledes det frivillige foreningsliv, og udtrykte beundring for den store indsats der gøres i de mange frivillige foreninger.

Forud for den egentlige hovedgeneralforsamling blev tidligere hovedkasserer Bent Larsen mindet og hyldet for sin mangeårige og store indsats for økonomien i hovedforeningen. Æret være Bents minde.

Formand Kim Glad Andersen indledte sin beretning med at omtale den store frivillige indsats der ydes omkring renoveringen af BIC. -Det nytter noget, og det lysner, etape 1 er nu afsluttet med et fantastisk resultat. Der blev skuet tilbage til de tidlige år på Den gamle markedsplads, til Det gule hus, Stadionhuset, det nye klubhus med tribune og kælder med omklædningsfaciliteter mv. og til nutidens BI-Center. På BIC er der nu gennemført grundvandssænkning, etableret nyt ventilationsanlæg i kælder og bordtennislokaler, opsat LED-belysning, efterisoleret på lofter samt opsat ny loftsbeklædning i cafeen. -Det er store opgaver som er løst, og dygtigt styret i land af Svend Andersen - baseret på en økonomi skabt gennem fonde, Brønderslev Kommune samt foreningens egne midler. -Stor tak til de frivillige som bidrager med uvurderlig hjælp - ikke mindst på BIC.

Det reducerede lokaletilskud og de store udgifter til lokaleleje for håndboldafdelingen blev omtalt, og formanden benyttede også lejligheden til at rose ISB for deres indlæg i avisen og en opfordring til at gå foran i kampen for at skaffe bedre økonomi for de frivillige foreninger.

Det sociale liv på BIC skal styrkes. Det vil være et af de store indsatsområder for den kommende tid. Der skal være plads til alle i en åben forening, hvor der gerne må være liv og leben dagen lang. Der skal gøres endnu mere for at sikre det bedst mulige informationsniveau. -I gamle dage vidste man, hvem man skulle spørge... I dag siger man: Det har jeg ikke fået noget at vide om... Formanden skuede tilbage til tiden med Anker & Sinne, og benyttede lejligheden til mindes "BIs forældre".

-Vi skal blive endnu bedre til at markere de frivillige ledere, og i 2018 vil vi styrke markeringen af bestyrelsesmedlemmer og Æresmedlemmer af BI.

Traditionen tro omfattede beretningen indlæg ved BIs Venner, Bingo, Fruerne, Bjørne Banden, Markedskroen og de 3 sportslige afdelinger. Under denne afdeling af beretningen var "Store Bjørn" alias Søren Ø. kommet på overarbejde, da "Lille Bjørn" alias HC Poulsen var optaget af ferie. Søren forestod således en række fine indlæg omkring BIs Venner, Markedskroen og Bjørne Banden - mht. sidstnævnte blev der vist en præsentation af Bandens mange virksomhedsbesøg gennem de seneste 9 år. Bente Niemann berettede om Fruernes aktiviteter og Elly Kanstrup holdt et indlæg omkring Bingo - herunder et opråb om at få flere frivillige tilknyttet.

På vegne af BIs Venner uddelte Søren Ø. følgende donationer: Kr. 21.000 til bordtennis-, kr. 49.000 til håndbold- og kr. 56.000 til fodboldafdelingen.

Herefter blev der vist en video vedr. skolevalgfag (fodbold). Mødet med BI: Vi kunne noget særligt, og det kan vi stadig... (video)

Kernen i Brønderslev Idrætsforening er alle I frivillige - ud over foreningens utallige ledere og trænere er BI begunstiget af fantastisk mange frivillige, som år efter år løser opgaver omkring foreningens mangeartede aktiviteter: Bl.a. Marked, udvalgs- og bestyrelsesarbejde, vedligehold af BIC etc. -En kæmpe tak skal lyde til alle I, der har bidraget med en indsats for BI. -Til I frivillige der sidder som ansvarlige for en bestyrelse, et udvalg, en arbejdsgruppe etc. - vil jeg bede jer sige tak til alle jeres hjælpere - tak til kernen af BI, lød formandens rosende ord, som rundede beretningen af.

Tak til alle samarbejdspartnere, tak til sponsorerne, tak for de økonomiske tilskud fra fonde, og sidst men ikke mindst - tak til foreningens mange medlemmer. TAK!

 

Herunder billeder fra beretningen:

Ventilationsanlæg i kælderen:

 Den gamle markedsplads:

 

 Det gule hus:

Stadionhuset:

Det nye klubhus med tribune:

 

  BI-Centeret:

Anker & Sinne: