Nytårsbrev

Kære BI-ambassadør,

 

Nytårshilsen!

 

Jeg vil hermed på vegne af BI’s forretningsudvalg benytte lejligheden til at takke alle frivillige, som har ydet en indsats for Brønderslev Idrætsforening (BI).

Den største Tak skal lyde til BI’s mange frivillige trænere, ledere og hjælpere som også i 2019 har bidraget til, at BIs mange idrætsudøvere kan dyrke hver deres sportsgren, og nyde det sociale samvær med deres kammerater.

2019 blev også året hvor BI igen omfatter 4 sportsgrene, da BI E-Sport blev etableret som selvstændig afdeling ved stiftende generalforsamling af 15. oktober. Aktiviteten har været på banen i godt et års tid, hvor der har været samarbejdet med Ungdomsskolen i Brønderslev omkring undervisning i E-Sport for folkeskoleeleverne. Mange har kommenteret: Hvordan er det dog lykkedes BI at etablere et E-Sportslokale som dette med 20 spillestationer? - Det er det fordi, der er rigtig mange, som har bidraget. Frivilligt arbejde omkring det praktiske, hvor Onsdagshold mfl. tog den store tørn, BI’s Venner bidrog med tilskud til hele 4 spillestationer, Ø. Brønderslev Sparekasses Fond og BI’s Hovedbestyrelse bidrog hver med 3 spillestationer. Ungdomsskolen har stillet 10 spillestationer til rådighed - mod at de låner E-Sports lokalet et par gange ugentlig. Torben Poulsen har taget teten omkring det at etablere E-Sporten under BI, og der har netop i december været afholdt Lan-Party på BI-Centeret med flot tilslutning. Et godt bud vil være at 2020 bliver året hvor BI E-Sport får etableret det første turneringshold… Check hjemmesiden www.bi-esport.dk. Senest er der etableret samarbejde med Nordjyllands Idrætshøjskole.

Som nævnt ovenfor har BI’s Venner ydet en flot støtte til E-Sport. Denne uvurderlige støtte er blot en af mange, som vores Venner bidrager med år efter år – ja, man fristes næsten til postulere at alle gode initiativer i BI støttes af BI’s Venner http://bi-venner.dk/

Et stort og uegennyttigt foreningsarbejde er vores kendetegn - der er plads til alle uanset baggrund. 2019 har budt på mangeartede aktiviteter rundt omkring i lokalsamfundet, hvor Brønderslev Marked er den helt store aktivitet. At arrangere og medvirke til at afvikle markedet som omfatter utallige og mangeartede opgaver, er drivkraften hos Markedskroen. Markedet er med til at skabe og styrke det sociale netværk på tværs af afdelinger og medlemmer, og det er en stor fornøjelse at tage en vagt – løse en opgave sammen med frivillige fra BI’s store hjælperskare. Den fælles indsats omkring markedet er sidst men ikke mindst med til at skabe den økonomi, som sikrer, at vi kan bevare, vedligeholde og udvikle vores fælles tilholdssted – BI-Centeret.  

Brønderslev Marked og Bingo er foruden den kommunale støtte Hovedafdelingens afgørende indtægtskilder. Det flotte resultat af Brønderslev Marked gør, at økonomien fortsat er god i Hovedafdelingen, da det endnu en gang er lykkedes holdet og hjælperne bag såvel Brønderslev Marked som Bankoudvalget at løfte store opgaver med et fremragende økonomisk resultat til følge. Flere af hjælperne i Bankoudvalget er af aldrende årgang, og der er gennem årene opstået et behov for yngre friske kræfter til nedtagning af borde og stole – og især BI’s håndboldafdeling skal roses for deres bidrag i form af den nødvendige hjælp i 2019. Der arbejdes med at løse denne opgave i fællesskab af de sportslige afdelinger.

Markedet er en fantastisk folkefest, der samler såvel Brønderslevs borgere som byens opland – og ej at forglemme BI’s mange frivillige ulønnede hjælpere. Markedet er en mangeårig tradition i Brønderslev, som dygtige ildsjæle værner om og udvikler. I løbet af det seneste års tid er der sket forskellige rokader i Markedskroen. Tomas Fuglsang har bl.a. overtaget formandskasketten, og Søren Ø. er senest blevet slået til ridder af Logen på Markedspladsen – som alt-mulig-mand. Læs mere om Markedet: http://bi-centeret.dk/index.php/markedskroen

2019 blev også året hvor vi bl.a. blev færdige med etape 2 af udskiftningen af ventilationsanlægget, således mødelokaler og E-Sport lokalet er optimeret udi godt indeklima. Vi mangler nu de sidste 2 etaper, hvor fodboldafdelingens omklædningsrum står for tur – som etape 3 - således vi også her kan tilbyde nutidige forhold for foreningens fodboldspillere. Sidste etape vil omfatte området omkring køkkenet. Svend Andersen er leder af projektet, og har beregnet at trekvart million kunne gøre den store forskel, og vi kunne afslutte etape 3 og 4. Der er tilgået fine indtægter via fondsansøgninger og især via overskud fra Marked og Bingo. Som tidligere nævnt har der været overvejelser omkring optagelse af et lån, men den gode løsning er endnu ikke fundet.

På græsarealet øst for Cafeen har BI’s Venner anlagt Krolf baner, som er med til at styrke især det gode humør, men også bentøjet hos de aldrende medlemmer.

I gårdsarealet er blomsterkummen blevet fjernet, og der er lagt ny flisebelægning, som fundament for en lille ny boldbane, hvor de yngste kan boltre sig, mens forældrene nyder en kop kaffe i Cafeen hos Mogens. Den nye boldbane færdiggøres med gummibelægning, når vejrliget tillader det.

Der er sat gang i en optimering af mødelokaliteter udi teknik, således Bordtennislokalet, E-Sports lokalet, Cafeen, Taktiklokalet og Pentagon alle vil være udrustet med projektor og lærred.

Div. kælderrum er i gang med at få et tiltrængt ansigtsløft, og en af de kommende opgaver er at skabe økonomi til renovering af toiletter i kælderen.

Set gennem de sportslige briller er det dejligt at opleve, at vores forening fortsat har rigtig mange medlemmer i en tid hvor de etablerede idrætsgrene udfordres af samfundets nye trends og aktiviteter. Til tider er også BI’s sportslige afdelinger udfordret på den store opgave det er, at sammensætte afdelingsbestyrelser og udvalg. Det seneste års tid har budt på mange nye og spændende tiltag, og økonomien er generelt rigtig god gennem en stor og målrettet indsats. Bordtennis mistede deres største økonomiske indtægtskilde og arbejder målrettet derudaf med at skaffe nye indtægtskilder.

Såvel samfundsøkonomien som den kommunale økonomi i Brønderslev Kommune synes at være fornuftig, og det er vores ønske, at det må smitte af på det frivillige foreningsliv i form af bedre vilkår og større økonomisk tilskud. Igen skal der lyde en opfordring til politikerne om at sætte lokaletilskuddet op til 75 %, da årtiers nedskæringer især har kunnet mærkes for de foreninger, der lige som BI ejer eget klubhus.

Brønderslev Ordningen er af Brønderslev Kommune blevet opsagt, og ISB (Idræts Samvirket Brønderslev) forsøger at medvirke til at skabe de bedste vilkår for foreningslivet. Vi må håbe på, at også vores kommunes politikere er opmærksomme på den fremragende indsats, som ydes af frivillige overalt i kommunen, og vi ser frem til, at politikerne også vil belønne denne indsats og medvirke til forbedrede vilkår for foreningerne – og derigennem forbedrede muligheder for børnene og deres forældre – og for Brønderslev Kommune.

Endnu et år går på hæld i vores dejlige og mangesidede forening. BI Bordtennis har i år fejret deres 75 års jubilæum – stork tillykke! Lad os også i 2020 stå skulder ved skulder og støtte op om foreningens mangeartede aktiviteter, og i samlet flok arbejde mod de fælles mål – og mod foreningens 125 års jubilæum i 2022.

Den største tak for den fremragende indsats der ydes for BI.

Tak til de sportslige afdelinger, medarbejderne, bestyrelserne, udvalgene, vennerne, bingo, onsdagsholdet, markedsudvalg, centerudvalg og aktivitetsudvalg mfl. Tak for 2019.

Tak til alle Brønderslev Idrætsforenings samarbejdspartnere.

 

(Denne hilsen må gerne videregives til alle som måtte fortjene tak og ros for deres indsats for BI!)

 

 

Med disse ord vil jeg ønske alle med tilknytning til Brønderslev Idrætsforening et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

Brønderslev Idrætsforening

Kim Glad Andersen

Formand