Spring til indhold

Vedtægter for Brønderslev Idrætsforening

Indholdsfortegnelse

§1 Navn og hjemsted

§2 Formål

§3 Struktur og medlemmer

§4 Medlemmer

§5 Kontingent

§6 Hovedbestyrelsen

§7 Forretningsudvalget

§8 Ordinær generalforsamling

§9 Ekstraordinær generalforsamling

§10 Sportslige afdelinger

§11 Afdelingsgeneralforsamling

§12 Regnskab

§13 Revision

§14 Vedtægter

§15 Foreningens opløsning

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Brønderslev Idrætsforening, forkortet BI.
Foreningen er stiftet i 1897, og er hjemmehørende i Brønderslev Kommune. Foreningens sportslige afdelinger består af BI- fodbold, BI- håndbold og BI- bordtennis. Foreningens farver er rød/sort.

§2. Formål

Foreningen har til formål at udbrede interessen for idræt ved at foranstalte træning og deltagelse i turneringer og stævner. Foreningen skal i øvrigt gennem aktivt klubliv give medlemmerne mulighed for virksomhed, udvikling, oplysning og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid.

§3. Struktur og medlemskab

1.
Foreningens øverste myndighed er hovedgeneralforsamlingen, som udøver sin myndighed gennem hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, også kaldet hovedforeningen.

2.
Foreningen består derudover af lige så mange selvstændige afdelinger, som der er idrætsgrene i foreningens rammer. Oprettelse af nye sportslige afdelinger skal godkendes af hovedbestyrelsen.

3.
Den enkelte selvstændige sportslige afdeling har egen bestyrelse, administration og økonomi. For den selvstændige sportslige afdelings forpligtigelser hæfter kun den enkelte afdelings formue, og ikke dens medlemmer, øvrige selvstændige sportslige afdelinger eller hovedforeningen. De enkelte sportslige afdelinger skal være tilsluttet de respektive specialforbund under Dansk Idrætsforbund.

4.
Foreningen er tilsluttet Idrætssamvirket i Brønderslev Kommune, og tilskud herfra fordeles til de enkelte sportslige afdelinger efter den til enhver tid gældende kommunale fordelingsnøgle.

§4. Medlemmer

1. Optagelse.

Som aktivt medlem kan optages enhver uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til at udøve idræt, men er valgbare til bestyrelser. Passivt medlemskab opnås gennem medlemskab af BI´s venner, sportslige afdelinger som leder eller æresmedlem i foreningen.

Aktive medlemmer skal opfylde de betingelser, der til enhver tid er gældende for foreningens medlemskab af Dansk Idrætsforbund og respektive forbund og unioner.
Ved begæring om optagelse som aktiv medlem udleveres en indmeldelsesblanket, der i udfyldt og underskrevet stand afleveres til den sportslige afdeling, som den pågældende ønsker at blive medlem af.
For personer under 16 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af en af forældrene eller værge.
En afdelingsbestyrelse skal nægte en person optagelse, såfremt en sådan vil være i strid med foreningens love.
I tvivlstilfælde afgør hovedbestyrelsen, om optagelse kan finde sted.
Hovedforeningen og de selvstændige sportslige afdelinger optager passive medlemmer, som skal
være fyldt 16 år. Medlemmer af BI’s Venner betragtes som passive medlemmer af hovedforeningen.

2. Udmeldelse.
Udmeldelse skal ske skriftlig til afdelingskasseren i den sportslige afdeling hvor medlemskabet er etableret.

3. Udelukkelse.
Ethvert medlem, som ikke overholder foreningens love og øvrige bestemmelser, eller som skader foreningens interesser og omdømme, skal af afdelingsbestyrelsen idømmes karantæne. Sagen indberettes straks til hovedbestyrelsen, der træffer beslutning om en eventuelt eksklusion. I tilfælde af eksklusion skal medlemmet skriftlig underrettes herom, og meddelelsen skal indeholde oplysninger om, at en eventuel indsigelse må fremsendes skriftlig inden 14 dage til hovedformanden, efter modtagelsen af ovennævnte meddelelse. Såfremt indsigelse fremsendes fra det pågældende medlem, skal sagen forelægges førstkommende hovedgeneralforsamling, hvor vedtagelsen af eksklusionen kræver 2/3 stemme majoritet.

4. Æresmedlemmer.
Æresmedlemmer udnævnes af en enig hovedbestyrelse.

§5. Kontingent

1.
Kontingent fastsættes af de sportslige selvstændige afdelinger i forbindelse med den årlige budgetlægning, som skal være afsluttet forud for de respektive afdelingsgeneralforsamlinger. Særlige former for træningsafgifter, startlicens m.v. fastsættes af den enkelte afdelingsbestyrelse. Kontingentet betales til den enkelte afdeling efter regler fastsat af afdelingsbestyrelsen.
Et medlem, der ikke betaler kontingent til tiden, kan pålægges gebyr for udsendelse af rykkerskrivelser i overensstemmelse med rentelovens regler om rykkergebyr.

2.
Afdelingsbestyrelsen kan i særlige tilfælde helt eller delvis fritage et medlem for kontingentbetaling.

3.
Hvis et medlem skylder kontingent, og det på trods påkrav herom ikke betaler det skyldige beløb inden for en af afdelingsbestyrelsen nærmer fastsat frist, kan det pågældende medlem udelukkes.
I sådanne tilfælde har afdelingsbestyrelsen pligt til at underrette hovedbestyrelsen samt øvrige sportslige afdelinger. Optagelse kan først finde sted igen, når det skyldige beløb er betalt.

§6. Hovedbestyrelsen

1.
Hovedbestyrelsen består af hovedforeningsformand, næstformand, kasserer, sekretær samt de enkelte afdelingsformænd. Ved en afdelingsformands forfald kan afdelingsbestyrelsen sende en stedfortræder.

2.
De fire førstnævnte udgør forretningsudvalget og vælges ved særlig afstemning på den årlige hovedgeneralforsamling, for en periode af 2 år, således at hovedforeningsformanden og sekretær afgår de ulige årstal, næstformand og kasserer i de lige årstal. Endvidere vælges en suppleant til forretningsudvalget for en periode på et år. Indtræder en suppleant i hovedbestyrelsen, sidder suppleanten i den valgperiode der indtrædes for.

3.

Valgbare til hovedbestyrelsen er medlemmer der er fyldt 18 år. Ud over formændene for de sports-lige afdelinger kan ingen sidde i en sportslig afdelings bestyrelse, samtidig med de er valgt til hovedbestyrelsen. Ansat personale under BI-Centeret er ikke valgbare til hoved- og afdelingsbestyrelser.

4.
Formanden eller sekretæren indkalder til møderne og formand eller næstformanden leder hovedbestyrelsesmøderne.

5.
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen heraf mindst to forretningsudvalgs-medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed er hovedformandens stemme afgørende.

6.
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, hvoraf fremgår forretningsudvalgets opga-ver og kompetencer. Hovedbestyrelsesbeslutninger, og de handlinger der foretages i henhold hertil, forpligter foreningen.

7.

Foreningen tegnes af hovedforeningsformanden i forening med to andre forretningsudvalgsmed-lemmer eller af den samlede hovedbestyrelse.

Køb og salg af fast ejendom skal godkendes af en hovedgeneralforsamling.

Hovedbestyrelsen har ret til pantsætning af fast ejendom.

8.
Hovedbestyrelsen nedsætter selv, normalt umiddelbart efter den afholdte ordinære hovedgene-ralforsamling, de nødvendige udvalg for foreningens drift (centerudvalg, festudvalg, markedsudvalg m.v.). Medlemmer af disse udvalg behøver nødvendigvis ikke at være medlem af hoved-bestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse. Arbejdsopgaver og beføjelser for disse udvalg fastsættes af hovedbestyrelsen, og udvalgene udfører deres arbejde under ansvar over for hovedbestyrelsen.

9.
Hovedbestyrelsen kan alene eller efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse udnævne æres-medlemmer og tildele eventuelle hæderstegn eller legater.

10.
Sekretæren fører beslutningsprotokol over generalforsamlinger, hovedbestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder.

11.
For hovedforeningens forpligtelser hæfter kun hovedforeningens formue og ikke de enkelte sportslige afdelinger og deres medlemmer.

§7. Forretningsudvalget

Forretningsudvalget udfører for hovedbestyrelsen jf. forretningsordenen den koordinerende ledelsesopgave, varetager det daglige arbejde med kontakt til de selvstændige sportslige afdelinger og stående udvalg, forbereder møder i hovedbestyrelsen og effektuerer hovedbestyrelsens vedtagelser.

§8. Ordinær hovedgeneralforsamling

1.
Hovedgeneralforsamlingen er foreningens øverste myndighed, i alle anliggender. Ordinær hovedgeneralforsamling afholdes årligt inden udgangen af april måned.

2.
Indkaldelse til hovedgeneralforsamling med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 21 dages varsel ved opslag på BI centeret og i Brønderslev Hallen, samt på hovedforeningen og afdelingernes hjemmesider.

3.
Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Indkomne forslag skal offentliggøres ved opslag på BI centeret og i Brønderslev Hallen, samt på hovedforeningen og afdelingernes hjemme-sider senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4.
Dagsorden for den ordinære hovedgeneralforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, evt. suppleret af de sportslige afdelinger og stående udvalg.
3. Fremlæggelse af reviderede regnskab og næste års budget til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af 2 medlemmer til forretningsudvalget.
6. Valg af suppleant til forretningsudvalget.
7. Valg af revisor
8. Valg af revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

5.
Hovedgeneralforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen.

6.

Stemmeret på hovedgeneralforsamlingen har alle aktive og passive, medlemmer jf. § 4 og de medlemmer, der er stemmeberettigede til de enkelte sportslige afdelinger, jvf. paragraf 11 stk. 5. Stemmeberettigede skal være fyldt 16 år og er endvidere betinget af mindst 3 måneders medlems-skab samt ikke at være i kontingentrestance.

Medlemmer af BI´s venner har alene stemmeret på hovedgeneralforsamlingen.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

7.
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, bortfalder forslaget.
Beslutning om vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
Ved personvalg anvendes også reglen om almindelig stemmeflertal.
Hvis ingen kandidat har opnået over 50 % af de afgivne stemmer i første omgang, foretages der derfor omvalg mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer i første omgang.

8.
Ved alle valg, hvor flere er bragt i forslag end der skal vælges, skal afstemningen ske skriftligt.

9.
Valg af et ikke fremmødt valgbart medlem kan kun finde sted, hvis vedkommende skriftligt har accepteret at modtage valg.

§9. Ekstraordinær hovedgeneralforsamling

1.
Ekstraordinær hovedgeneralforsamling afholdes efter hovedbestyrelsens skøn, eller når mindst 50 stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til formanden med angivelse af forhandlingsemne.

2.
En sådan generalforsamling skal indkaldes med det normale 14 dages varsel senest 8 dage efter, at der er fremsat begæring herom.

3.
Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

§10. Sportslige afdelinger

1.
Hver sportslig afdeling arbejder selvstændigt og uafhængigt med skyldig hensyntagen til arbejdet i de øvrige afdelinger. Det påhviler den enkelte sportslige afdeling rettidigt, at fremsende medlems-indberetninger og oplysninger til hovedforening, idrætssamvirket, kommune og idrætsforbund.

2.
Hver sportslig afdeling vælger en bestyrelse til at forestå den daglige ledelse. Bestyrelsen kan omfatte fra 3 til 9 medlemmer. Formanden og kasserer / økonomisk ansvarlig vælges særskilt. Der vælges 2 suppleanter for en periode på 1 år. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretnings-orden. Udtræder i valgperioden et medlem af bestyrelsen, indtræder suppleanten, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig selv indtil næste afdelingsgeneralforsamling.

3.
Valgene gælder for en periode på 2 år og således, at halvdelen af bestyrelsen, heraf formanden afgår de lige årstal, den resterende halvdel heraf kasseren / økonomisk ansvarlig de ulige årstal. Såfremt der i en sportslig afdeling er eller oprettes et særskilt udvalg, kan formanden for dette udvalg indtræde i bestyrelsen som medlem.

4.
En afdelingsbestyrelse kan til hjælp i det daglige arbejde nedsætte udvalg med eller uden generalforsamlingens bistand.

5.
Ingen sportslig afdeling må påtage sig øgede udgifter, der ikke er basis for i det af afdelings-generalforsamlingen godkendte budget.

6.
Den enkelte sportslige afdeling kan modtage tilskud til driftsudgifter fra hovedforeningen, hvis afdelingens økonomi gør det påkrævet, og hvis hovedforeningens økonomi tillader det.
Anmodning om driftstilskud skal forelægges hovedbestyrelsen i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, for de enkelte afdelinger, hvorefter hovedbestyrelsen træffer afgørelse herom.

7.
Aftaler om enhver form for indtægter ved f.eks. reklamer, lotteri, spil og større arrangementer skal koordineres med hovedbestyrelsen.

8.
En afdelingsbestyrelse tildeler afdelingens eventuelle hædersbevisninger, samt indstiller til hovedbestyrelsen om æresmedlemmer og foreningens eventuelle hæderstegn og legater.

§11. Generalforsamling i de sportslige afdelinger

1.
Ordinær generalforsamling i de sportslige afdelinger afholdes efter sæsonafslutning med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning, herunder beretning fra stående udvalg.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab næste års budget til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Valg af revisorsuppleant.
9 Eventuelt

2.
Ekstraordinær generalforsamling i de sportslige afdelinger skal afholdes, når afdelingsbestyrelsen skønner det nødvendigt, eller 30 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for formanden kræver en sådan med angivelse af forhandlingsemne.
Ved afdelinger med under 100 stemmeberettigede medlemmer kræves 30%.

3.
Indkaldelse til generalforsamling i de sportslige afdelinger med angivelse af dagsorden skal ske med mindst 21 dages varsel ved opslag på BI centeret og i Brønderslev Hallen, samt på hovedforeningen og afdelingens hjemmesider.

4.
En ekstraordinær generalforsamling i de sportslige afdelinger skal indkaldes med det normale 14 dages varsel senest 8 dage efter, at kravet er fremført.

5.
Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling i de sportslige afdelinger, skal være formanden for den sportslige afdeling, skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal offentliggøres ved opslag på BI centeret og i Brønderslev Hallen, samt på hovedforeningens og de sportslige afdelingers hjemmesider senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret på generalforsamlingen i de sportslige afdelinger har den sportslige afdelings bestyrelse, alle fremmødte aktive og passive afdelingsmedlemmer over 16 år, forældre/værge til aktive medlemmer under 16 år (en stemme pr. medlem), som ikke er i kontingentrestance, og har været medlem i mindst 3 måneder.

6.
Valgbare er alle foreningens tilstedeværende medlemmer over 18 år. Et valgbart medlem kan dog vælges uden at være tilstede, såfremt der foreligger et skriftligt tilsagn.

7.
Alle beslutninger på en generalforsamling i de sportslige afdelinger træffes ved almindeligt flertal, står stemmerne lige, bortfalder forslaget. Ved personvalg, hvor flere end en skal vælges, anvendes relativ stemme – flertal.

8.
Enhver lovlig indkaldt generalforsamling i de sportslige afdelinger er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

9.
Hvis en sportsligafdeling nedlægges, tilfalder dens positive formue og midler hovedforeningen.

§12. Regnskab

Hovedforeningens regnskabsår er kalenderåret. De sportslige afdelinger fastsætter selv regnskabsåret. De sportslige afdelinger skal forud for afdelingsgeneralforsamling aflevere deres regnskab og budget til hovedbestyrelsen til orientering.

§13. Revision

A) Hovedafdeling.
Hovedgeneralforsamlingen vælger 2 revisorer for hovedafdelingen, for en periode på 2 år, således at kun en af dem afgår hvert år. Der vælges en suppleant for en periode på 1 år. Revisorerne gennemgår hovedafdelingens årsregnskab og påser at beholdninger er til stede, hvorefter de forsyner dette med revisorpåtegning. De har til enhver tid ret til at efterse regnskab og behold-ninger.

B) Sportslige afdelinger.
De sportslige afdelinger vælger på deres egne generalforsamling 2 revisorer, for en periode på 2 år, således at kun en af dem afgår hvert år. Der vælges en suppleant for en periode på 1 år. Revisorerne gennemgår den sportslige afdelings årsregnskab og påser at beholdninger er til stede, hvorefter de forsyner dette med revisionspåtegning. De har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdning.

§14. Vedtægtsændringer

Vedtagelser af disse vedtægter ophæver alle tidligere vedtægter for BI. Ændringer i vedtægter kan fremover ske på enhver hovedgeneralforsamling, og kræver, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§15. Foreningens opløsning

1.
Opløsning af foreningen kan kun ske ved beslutning på to på hinanden følgende hovedgeneralforsamlinger. Der kræves, at 5/6 af de på generalforsamlingerne fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

2.
Efter den sidste af de to generalforsamlinger stilles foreningens ejendom under administration i indtil 5 år af et udvalg, sammensat af repræsentanter for Brønderslev Byråd, BI og Idrætssam-virket. Foreningens eventuelle midler skal indsættes på en bog i et pengeinstitut i mindst 5 år til disposition for en ny forening af samme kategori.
Bogen, der skal stå under administration af Idrætssamvirket, overgår efter den anførte periode til en fond til fordel for de øvrige medlemsforeninger under Idrætssamvirket, såfremt der ikke forinden er oprettet nogen ny forening af samme kategori.

Vedtaget på hovedgeneralforsamlingen d. 20. april 2015